ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Фізична особа-підприємець Гонєєв Михайло Олександрович, в особі Гонєєва Михайла Олександровича, надалі іменована як — «Виконавець», що діє згідно виписки з ЄДРПОУ, публікує цю публічну оферту про надання послуг.

1.2. Відповідно до статті 641 Цивільного Кодексу України (далі — ЦК України) даний документ, розміщений в мережі Інтернет за адресою ririkatrin.com, є публічною офертою, і в разі вчинення фізичною особою дій, які свідчать про її акцепт, є обов'язковим до виконання для Виконавця і цієї фізичної особи. Оплата Клієнтом послуг Виконавця є повним і беззастережним акцептом оферти, що вважається рівносильним укладення договору на умовах, викладених в оферті.

1.3. У цій оферті наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
Платформа – набір навчальних матеріалів, що розміщуються та адмініструються Виконавцем за допомогою спеціалізованого програмного середовища для проходження онлайн-курсів. Виконавець може на власний розсуд змінювати Платформу (спеціалізоване програмне забезпечення) на інше спеціалізоване програмне середовище, при цьому, Користувач повинен самостійно ознайомитися із функціоналом та правилами роботи Платформи. Користування функціями Платформи (програмного середовища) входить у вартість курсу.
Курс – сукупність навчальних модулів (відео-матеріалів, завдань, тестів, тощо), які складені відповідно до певної тематики та в межах яких надаються послуги.
Навчальний матеріал – презентація, інтерактивний матеріал, відеозапис, домашнє завдання тощо, які розміщені на Платформі.
Тарифи – відомості про ціну Курсу, умови надання знижок, інших корисних переваг, які зазначені на Веб-сайті чи рекламних матеріалах.
Особистий кабінет – обліковий запис Користувача на Платформі, який адмініструється Виконавцем і через який Користувач отримує доступ до Курсів, Навчальних матеріалів, іншу необхідну для виконання договору інформацію.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Виконавець зобов'язується надати Користувачу послуги, зміст яких полягає в доступі Користувача до Особистого кабінету Платформи та забезпеченні можливості доступу Користувача через його Особистий кабінет до відповідних Навчальних матеріалів певного онлайн Курсу протягом дії договору (чотири місяці), а Користувач – прийняти і оплатити послуги на умовах, визначених в цій оферті. Вартість конкретного Курсу (навчальних матеріалів) визначена на сайті або рекламних матеріалах.

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1 Цей Договір укладається на умовах договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України) та вважається укладеним з моменту прийняття публічної оферти.

3.2 Приймаючи публічну оферту на укладення такого Договору, Користувач підтверджує, що він повністю приймає його умови.

3.3 Користувач приймає (акцептує) оферту шляхом: здійснення конкретних дій – оплати вибраного Курсу на умовах, зазначених у §4 цього Договору. Письмова форма цього Договору згідно ЗУ «Про електронну комерцію» додатково може підтверджуватися направленням електронного листа.

4. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1 Ціна визначається та застосовується відповідно до обраного Користувачем Курсу, яка вказується на відповідній веб сторінці Курсу та (або) соцмережах чи рекламних матеріалах.

4.2 Розрахунки за послуги здійснюються шляхом перерахування грошей на рахунок Виконавця чи через онлайн платіжні системи, що використовуються Виконавцем.

4.3 Оплата послуг здійснюється у гривневому еквіваленті згідно встановленого Національним банком України курсу валют станом на день оплати.

4.4 Після повної або часткової оплати кошти не повертаються. У випадку, якщо Користувач сплатив бронь курсу (якщо це передбачалося умовами оплати), що є частиною оплати за курс і не здійснив решти оплати, сума такого забезпечувального платежу не повертається Користувачеві.

4.5 Користувач не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він не скористався послугами.
Користувач також не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів у випадку недосягнення Користувачем позитивних результатів (кінцевої мети), на які він розраховував акцептуючи оферту, оскільки належне виконання Виконавцем послуг не поставлено в залежність від досягнення Користувачем будь-яких показників. Моментом виконання надання послуг вважається передача доступу до Особистого кабінету Користувача з відповідними Навчальними матеріалами певного онлайн Курсу .

4.6 Користувач може отримати знижку на ціну Курсу. Умови надання знижки на Курс доводяться до відома Користувача через рекламні матеріали. Знижка не надається після купівлі Курсу.

5. ПОРЯДОК ТА ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1 Послуги надаються в мережі Інтернет шляхом надання Користувачеві доступу до вибраного ним Курсу (Навчальних матеріалів) через Особистий кабінет, який адмініструється Виконавцем на Платформі протягом строку дії цього договору (чотири місяці).

5.2 Моментом виконання надання послуг вважається передача доступу до Особистого кабінету Користувача з відповідними Навчальними матеріалами певного онлайн Курсу. Користувач споживає послуги шляхом перегляду Навчальних матеріалів розміщених на Платформі. Усі Навчальні матеріали є авторськими та суб'єктивними. Виконавець володіє авторськими майновими правами на всі Навчальні матеріали.

6. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1 Обов'язки ВИКОНАВЦЯ:
6.1.1 Надати Користувачеві послуги відповідно до умов цієї оферти.
6.1.2 Передати Користувачеві пароль і логін до Особистого кабінету Платформи не пізніше 7 (семи) днів з моменту оплати Курсу .
6.1.3 Надавати Користувачеві онлайн підтримку через електронну пошту чи чат, який буде створено (вайбер, телеграм) або інший канал зв'язку на вибір Виконавця. Онлайн підтримка може виявлятися у формі консультацій щодо того як користуватися функціоналом Платформи чи інших труднощів, які можуть виникнути у Користувача впродовж дії Договору.

6.2 Обов'язки КОРИСТУВАЧА:
6.2.1 Прийняти та оплатити послуги відповідно до умов цієї оферти.
6.2.2 Споживати послуги особисто, не передавати доступ до Курсу, Навчальних матеріалів, Особистого кабінету будь-яким третім особам, не копіювати та іншим чином не відтворювати Навчальні матеріали. У разі порушення цієї умови Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку, а Користувач зобов'язується сплатити штраф у розмірі 500% вартості Курсу.

7. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

7.1 Усі права на веб-сайт належать Виконавцеві.

7.2 Права інтелектуальної власності на Навчальні матеріали, використані в Платформі, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Виконавцю.

7.3 Виконавець також використовує об'єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.

7.4 Виконавець надає Користувачеві обмежену, невиключну, відкличну і без права субліцензування ліцензію на доступ до Платформи та використання Навчальних матеріалів.

7.5 Надаючи право на використання Користувачем об'єктів права використовувати для цілей виконання цього Договору, Виконавець не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об'єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені Договором.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1 У випадку порушення умов оплати послуг Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку та обмежити доступ до Платформи та Навчальних матеріалів.

8.2 Виконавець може односторонньо розірвати цей Договір та заблокувати доступ до Навчальних матеріалів та Платформи у випадку:
– виявлення поширення (чи будь-якого відтворення) Навчальних матеріалів публічно та (або) передання доступу до Платформи, Особистого кабінету третім особам, які не є Стороною Договору та (або) купівлею Курсу в складчину (кількома особами).

8.3. У випадку виявлення Виконавцем порушень передбачених п. 8.2. цього Договору, Користувач зобов'язується сплатити штраф у розмірі 500% вартості Курсу. Порушення можуть бути зафіксовані скрінами екранів, програмними засобами чи фактами доступу до Платформи третіх осіб чи будь-яким іншим розумним засобами.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1 В разі виникнення спорів Сторони вживатимуть заходи досудового врегулювання спорів.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1 Договір діє до моменту спливу 6 (шести) або 12 (дванадцяти) місяців від дня передачі доступів до Платформи, в залежності від обраного та сплаченого Користувачем тарифу. Доступ до Платформи та Навчальних матеріалів надається лише на термін дії Договору відповідного до обраного та сплаченого Користувачем тарифу. У випадку, якщо Користувач не скористався послугами протягом цього терміну з особистих причин, термін дії Договору не продовжується.

10.2 Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадку:
10.2.1 невиконання Стороною своїх обов'язків за цим Договором;
10.2.2 у випадках передбачених розділом цього Договору.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1 Приєднуючись до цього Договору, Користувач надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних відповідно до Політики конфіденційності.

11.2 Виконавець може змінити умови цього Договору в односторонньому порядку з попереднім повідомленням про це Користувача. У випадку незгоди зі зміненими умовами Користувач має право розірвати Договір в односторонньому порядку

11.3 Якщо інше не передбачено цією офертою, застосовуються звичайні договірні умови, встановлені законодавством.

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Гонєєв Михайло Олександрович
Місцезнаходження: 04201, м. Київ, вул. Юрія Кондратюка, 3

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3403805291
Банківська інформація:
Р/р UA173220010000026008310087174 в АТ "Універсалбанк"
Електронна пошта: m@google-ppc.com